PhD философия докторы дәрежесін алу үшін 6D050200 – «Саясаттану» мамандығы бойынша докторант Ж.Ж. Смақова докторлық диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Смақова Жанар Жұмағалиқызының 6D050200 – «Саясаттану» мамандығы бойынша «Аймақтық контекстіндегі Орталық Азия мемлекеттерінің трансшекаралық су ынтымақтастығы» тақырыбына дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Саясаттану кафедрасында орындалған.

Қорғау: орыс тілінде. 

Рецензенттер:

Көшкімбаев Санат Қайырсламұлы – саяси ғылымдарының докторы, доцент, ҚР Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты Директорының орынбасары. Мамандығы: 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер және технологиялар. 

Кожирова Светлана Басиқызы – саяси ғылымдарының докторы, ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Дипломатия институтының профессоры. Мамандығы: 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер және технологиялар. 

Ғылыми кеңесшілер:

Нечаева Елена Леонидовна – саяси ғылымдарының кандидаты, профессор, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті саясаттану кафедрасының меңгерушісі.

Грегори Глисон – Еуразия аймағындағы қауыпсіздік мәселелерін зерттеу профессоры,  Дж. Маршалл атындағы Еуропалық қауыпсіздік мәселелерін талдау орталағы, Германия.

Қорғау 2018 жылғы 17 қарашада сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді. 

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Янушкевич көшесі, 6, №4 ғимарат, №112 ауд.

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: Indira.rystina@gmail.com

 

Аңдатпа (қазақ)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Рецензент С.Б. Кожированың пікірі

Рецензент С.К. Кушкумбаевтың пікірі