Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Балхимбекова П.Ж. «Смысловой объем дихотомии создавать/разрушать и ее языковая экспликация (на материале русского, английского и казахского языков)» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Балхимбекова Перизат Жанатқызының 6D020500 – Филология мамандығы бойынша «Смысловой  объем дихотомии создавать/разрушать и ее языковая экспликация (на материале русского, английского и казахского языков)» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жалпы тіл білімі кафедрасында орындалған.

Қорғау: орыс тілінде.

Рецензенттер:

Тәжібаева Сәуле Жақсылықбайқызы – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жалпы тіл білімі және аударма теориясы кафедрасының профессоры (10.02.20 – Салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі)

Бөкетова Нұрсұлу Ыбырайқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Орталық-Қазақстан академиясы «Лингва» ғылыми білім беру орталығының директоры (10.02.20 – Салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі)

Ғылыми кеңесшілері:

Қосымова Г.С. – филология ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры;

Маркова Е.М. – филология ғылымдарының докторы, Мәскеу мемлекеттік облыстық университеті орыс тілі шет тілі ретінде кафедрасының  профессоры (Ресей, Мәскеу).

Қорғау 2017 жылы 11 қарашада, сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Мәжіліс залы (№302 ауд.).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: mainura_b@mail.ru.

Аннотация (орыс.)

Аннотация (қаз.)

Аннотация (ағыл.)

Диссертация          

Еңбек тізімі

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Ресми рецензенттің пікірі

Ресми рецензенттің пікірі