Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Калданова Б. О. «The study of mechanical properties of soils in the triaxial devices under different load path`s» тақырыбында диссертация қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде  6D072900- «Құрылыс» мамандығы бойынша докторант Калданова Балжан Ораловнаның «The study of mechanical properties of soils in the triaxial devices under different load path`s» (Топырақтың механикалық қасиеттерін үш өсті құрылғыда, түрлі салмақ түсіру траекторияларында зерттеу) тақырыбында PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясы орыс тілінде қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің «Ғимараттар мен имараттарды жобалау» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Бесімбаев Е.Т. – техника ғылымдарының докторы, Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының профессоры; 

Горшкова Л.В. – техника ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры.

Ғылыми жетекші:

Жусупбеков А.Ж. – техника ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің профессоры;

Ғылыми кеңесші:

Хое Линг – инженеринг докторы, Колумбия  университетінің профессоры, Нью-Йорк, АҚШ.

Қорғау 2017 жылдың 1 cәуірінде сағат 11.00-де  Л.Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D072900-«Құрылыс» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: Астана қаласы, Қ. Сәтбаев көшесі, 2, бас ғимарат, 302 аудиториясы.

Аннотация (рус.)

Аннотация (каз.)

Аннотация (англ.)

Ғылыми жетекшісінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Ғылыми еңбектер тізімі

Рецензент Е.Т. Бесимбаевтың пікірі

Рецензент Л. В. Горшкованың пікірі