(Ph.D) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ізденуші Ерғали Әділет «Жаhандану жағдайындағы қазіргі заманғы қылмыстық саясат және құқық шығармашылық мәселелері» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «6D030100 – Юриспруденция» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінің отырысында (Ph.D) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ізденуші Ергали Адлет Маратұлының «Жаhандану жағдайындағы қазіргі заманғы қылмыстық саясат және құқықшығармашылық мәселелері» тақырыбына жазылған диссертациясын қорғау күні мен өткізілетін уақытын белгілегенін хабарлайды.

Диссертация қылмыстық құқық, қылмыстық іс-жүргізу және криминалистика кафедрасында орындалған. Жұмыс казақ тілінде.

Рецензеттер:

– Смагулов А.А. – з.ғ.д., профессор, Қазақстан Республикасының Әділет Министірлігінің заң шығару институтының директоры (мамандығы 12.00.08 – Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығы);

– Жаксыбекова Ф.С. – з.ғ.к., доцент, Қазақ гуманитарлық-заң университетінің қылмыстық құқық, қылмыстық атқару құқығы және криминология кафедрасының доценті (мамандығы 12.00.08 – Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығы);

Ғылыми кеңесшілер:

– Джансараева Р.Е. – з.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің, қылымыстық құқық, қылмыстық іс-жүргізу және криминлистика кафедрасының меңгерушісі.

– Киреев М.П. – з.ғ.д., профессор, Ресей Федерациясының ІІМ Басқарма Академиясының ерекше жағдайдағы ішкі істер бөлімі басқарма кафедрасының профессоры.

Қорғау Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде 2013 жылдың 22-ші қарашасында сағат 10.00-де болады.

Мекен жайы: Астана қ-сы, Мұңайтпасов 5, 302 ауд. 

Сайт – www.enu.kz.